Beoordeling door onze cursisten:

8.9/10

Beoordeling door onze cursisten:

8.9/10

Inloggen WCM

×
Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bosman Advies & Opleiding en Bosman Opleidingen

1.     AANMELDING

 1. Aanmelding voor de opleiding dient schriftelijk (daaronder wordt ook e-mail e.d. verstaan) te geschieden via een aanvraagformulier of ondertekening van een offerte door een tekenbevoegde.
 2. Wij zijn niet verplicht te onderzoeken of opdracht wordt gegeven door een daartoe bevoegd persoon.
 3. Wij kunnen de aanmelding van een deelnemer voor de opleiding afwijzen zonder opgave van redenen.
 4. Nadat we uw aanmelding hebben geaccepteerd, maken we een afspraak voor het geven van de cursus en versturen we een opdrachtbevestiging (als dit al niet is geregeld in de offerte).
 5. Acceptatie van de offerte of de ondertekende aanmelding heeft tot gevolg, dat tussen u en ons een overeenkomst ontstaat waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
 6. Wanneer bij aanvang van de opleiding uw inschrijfgeld niet door ons is ontvangen, mogen wij u van deelname op dat moment uitsluiten. De betalingsverplichting vervalt hiermee niet.

2.     OPLEIDING

 1. Wij geven de opleiding aan de deelnemer op de wijze zoals omschreven in de informatie of offerte.
 2. We dragen zorg voor deugdelijk lesmateriaal.
 3. We dragen zorg voor de kwaliteit van de docenten/instructeurs; deze zijn in dienst van ons of worden ingeleend.

3.     WIJZIGINGEN EN ANNULERING

 1.  Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  - annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

  - bij annulering tot 30 dagen vóór aanvang van de opleiding, restitueren wij 50% van het cursusgeld;

  - bij annulering binnen 30 dagen vóór aanvang van de opleiding, is het volledige cursusgeld verschuldigd;

  - bij verhindering van deelname, om welke reden dan ook, hebt u het recht om een plaatsvervanger aan te melden.

 2. Indien bij annulering van de overeenkomst niet is voldaan aan de voorwaarden van art. 3.1 bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
 3. Bij arbeidsongeschiktheid van onze instructeur/docent, doen wij er alles aan doen om een geschikte vervanger te regelen. Lukt dit niet, dan spreken we in overleg met u een nieuwe datum af. De overeenkomst tussen u en ons blijft bestaan.
 4. We hebben het recht een opleidingsdatum te wijzigen. We zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.
 5. Voor eventuele schade, voortvloeiend uit bijvoorbeeld het veranderen van een opleidingsdatum, zijn wij niet verantwoordelijk.

4.     BETALING

 1. U dient onze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij gebrek van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel ervan, mogen we per (deel van de) maand 1% rente over het factuurbedrag in rekening te brengen bij zakelijke klanten. Als we tot incasso moeten overgaan, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelij­ke kosten ten laste van u. De buitenge­rechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,--. Voor particulieren geldt de WIK (Wet Incassokosten) en de wettelijke rente.
 2. Als u meer deelnemers laat deelnemen dan u eerder aangaf, worden de meerkosten achteraf in rekening gebracht.

5.     ALGEMEEN

 1. De deelnemer aan de opleiding mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij ons.
 2. Indien de deelnemer niet, of in beperkte mate, gebruikt maakt van het recht tot bijwoning van de mondelinge lessen die deel uitmaken van de opleiding waarvoor hij/zij staat ingeschreven, restitueren wij niet een deel van de cursuskosten.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen met ons, is alleen Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover dwingend recht hiervan niet afwijkt.
 4. Forumkeuze: geschillen zullen - eventueel in afwijking van de normale bevoegdheidsregels - worden voorgelegd aan de rechter van de sector kanton, in het arrondissement van UwJurist.nl. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg openstaat (artikelen 96, 332 en 333 Rechtsvordering). Dit geldt niet voor particulieren.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling op te lossen.

 

Extra aandachtspunten:

 • U moet fysiek in staat zijn om tijdens de cursus: minimaal op de knieën kunnen zitten (knielen). 
 • 2 minuten achter elkaar kunnen reanimeren, kunnen bukken. 
 • Als u zwanger bent, hartklachten hebt of last van benauwdheid hebt dient u dit vooraf te melden aan de docent.
 • Wij adviseren u om een broek en dichte schoenen te dragen i.v.m. uit te voeren handelingen.
 • Neem een geldig identificatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • U moet 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig zijn op de cursuslocatie.
 • De docent behoudt zich het recht voor, om deelnemers die te laat arriveren niet meer toe te laten in de cursus; bel daarom bij vertraging altijd met 0316-584400.
 • Wij zorgen gedurende de dag voor koffie/thee/frisdrank en tijdens de middagpauze voor een lunch. Dit geldt niet voor incompany-cursussen.
 • Minimale lesruimte 70 m2. Parkeerplaats voor 1 bus nabij het pand dient georganiseerd te worden door onze klant.
 • E-learing en de app zijn verplicht bij onze BHV-trainingen tenzij anders vermeld.
 • Onze klanten dienen zelf hun cursistgegevens in WCM te beheren en in te voeren.