Beoordeling door onze cursisten:

8.9/10

Beoordeling door onze cursisten:

8.9/10

Inloggen WCM

×
Home > Instructies

Veiligheidsinstructies

Aansluiten bij een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst

Iedere organisatie met personeel in dienst dient een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts. In deze overeenkomst moeten tenminste afspraken zijn opgenomen over verzuimbegeleiding van zieke werknemers. Bij het personeel moet bekend zijn wie de bedrijfsarts is. Bij ziekte kun je worden opgeroepen voor een consult.


Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak

De organisatie is volgens de arbowet verplicht om een actuele RI&E te hebben. Deze bestaat uit:

* Inventarisatie van de aanwezige risico's binnen de organisatie.

* Evaluatie van de risico's hoe dringend ze zijn.

* Een plan van aanpak waarin wordt opgenomen welke maatregelen (tav risico's) worden genomen met daarbij de verantwoordelijke persoon, het budget en datum van de gereed zijn.

Het plan van aanpak wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met het personeel (of een vertegenwoordiging).


Voorlichting en onderricht

De Arbowet geeft aan dat de werkgever de werknemers voldoende moet voorlichten over de risico’s die aan het werk zijn verbonden en over de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. De werkgever moet er dus voor zorgen dat de werknemer door voorlichting en onderricht voldoende weet om het werk veilig en gezond uit te kunnen voeren.

In de Arbowet is ook opgenomen dat de werknemer verplicht is mee te werken aan voor hem georganiseerde voorlichting en onderricht. Het is dus niet vrijblijvend. De preventiemedewerker van het bedrijf kan het initiatief nemen voor het opzetten van voorlichting en onderricht binnen een organisatie. Aan de hand van de risico-inventarisatie en –evaluatie kan deze medewerker bepalen welke groepen medewerkers voorlichting moeten krijgen over welk onderwerp.

Voorlichting over de risico's moet minimaal 1x per jaar (voorkeur 2x) en bij in dienst treding gegeven worden. De voorlichting moet begrijpelijk zijn voor alle werknemers. Na afloop tekent iedere medewerker voor ontvangst van de instructie (op een presentielijst) en wordt het instructiemateriaal achter de presentielijst bijgevoegd.


Toezicht

De werkgever is verplicht om toezicht te houden op zijn werknemers dat zij de veiligheidsregels naleven. Deze taken kunnen in de praktijk ook uitgevoerd worden door leidinggevenden, de preventiemedewerkers en collegae onderling.

De werkgever dient ook een sanctiebeleid te hanteren. Als een werknemer de veiligheidsregels niet naleeft, dan waarschuwt hij 2x mondeling en legt het in het personeelsdossier vast. De 3e waarschuwing is schriftelijk met de aantekening daarbij dat een volgende overtreding ontslag op staande voet zal inhouden.


Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

* Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

* Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

* Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen inclusief het (mede) verzorgen van voorlichting/onderricht en (mede) verzorgen van toezicht.

Elke organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker en deze moet bekend zijn bij de medewerkers. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf.


Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Ook zaken rondom werkdruk kunnen met de vertrouwenspersoon besproken worden.

Bedrijven kunnen kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon die bekend moet zijn bij de medewerkers: 

* Buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener of brancheorganisatie.

* Binnen het bedrijf: een eigen medewerker (geen lid van de directie of iemand die in de lijn verantwoordelijk is).


Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die bedrijfsartsen gebruiken om de gezondheid van werknemers in uw organisatie te bewaken en te bevorderen. Een PMO bestaat uit onderzoek van de gezondheid, en activiteiten om de gezondheid van werknemers te beschermen en verbeteren als daar een reden voor bestaat.

Een PMO is bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kunnen uw organisatie en de bedrijfsarts samen ook een beeld krijgen van de gezondheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging), en kunnen zij voor een groep of groepen speciale activiteiten ontwikkelen.

De PMO wordt centraal geregeld voor de organisatie door de preventiemedewerker.


Arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS)

Van werkenden wordt verwacht dat ze zich actief opstellen als het gaat om ontwikkeling, scholing, mobiliteit en ook gezondheid. Daarbij past het recht om bij gezondheidsklachten die met werk te maken hebben, een bedrijfsarts te raadplegen tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur. Indien een medewerker hiervan gebruikt wenst te maken, meldt hij dit aan de preventiemedewerker.


BHV-instructie

Meld een brand of een ongeval onverwijld aan de dichtst bijzijnde BHV-er. Indien geen BHV-er in de buurt is, handel dan als volgt:

* Bij een levensbedreigend ongeval/incident: bel 112 en roep daarna de BHV-er. Ook bij vermoeden of enige vorm van twijfel.

* Bij een spoedeisend niet-levensbedreigend ongeval/incident: bel de huisarts van het slachtoffer op werkdagen van 8.00 tot 17.00 of de huisartsenpost buiten deze tijden. Zet het telefoonnummer van de huisarts en huisartsenpost in jouw telefoon zetten.

* Bij niet-spoedeisende ongevallen: raadpleeg de app van Bosman. Installeer deze via deze https://112-4u.nl

Als je alleen werkt:

* Voer risicovolle werkzaamheden uit als klant thuis is.

* Als jij je onwel voelt worden en je bent alleen, direct 112 bellen en naar buiten lopen.


Beeldschermwerkplek

Voor instellen beeldschermwerkplek zie het 10-stappenmodel.

Werk je regelmatig langer dan 30 minuten achtereen aan een beeldscherm, dan is aan te raden om de app Workrave of Workpace te installeren, zodat je een melding krijgt als je te lang achter de computer zit.


Thuiswerkplek

Voor meer info zie: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken/wat-staat-er-in-de-wet-over-thuiswerken


Tilinstructie

Indien van toepassing zie https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/tillen-en-dragen


Jongeren (jonger dan 18 jaar)

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-er-voor-arbeid-door-jongeren

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/jongeren

Uitzendkrachten

Opdrachtgever is aan te merken als werkgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de voorlichting (incl informeren over de risico's), de opdrachtgever dient zeker te stellen dat dit ook is gebeurd. Een uitzendkracht heeft dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en dezelfde veiligheidsinstructies te krijgen als het overige personeel.

Indien een uitzendkracht werkzaam is, dan: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/uitzendkracht

Zwangeren

Indien iemand zwanger is, dan: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/zwangeren-en-vrouwen-die-borstvoeding-geven/aanpassen-werkzaamheden-en-werktijden-rond-de-zwangerschap


Werken in kruipruimten

Bij werken in besloten ruimten zorg altijd voor een mangatwacht als je de kruipruimte ingaat; vraag desnoods de bewoner om standby te staan.


Autorijden en gebruik mobiele telefoon

Verboden om de telefoon te gebruiken tijdens het autorijden anders dan te bellen via carkit.


PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Iedere medewerker heeft waar nodig een set met pbm's ontvangen en hiervoor instructie ontvangen hoe ze te gebruiken. Na ontvangst heeft iedere werknemers getekend voor ontvangst en instructie.


Hef- en reachtruck

De veiligheidsregels voor de hef- en reachtruck zijn:

* De hef- en reachtruck mag alleen gebruikt worden door de personen die voldoende opgeleid dan wel voldoende geïnstrueerd zijn; dit mag ook bedrijfsintern gebeuren.

* Aangeven waar met de hef- en reachtruck gereden mag worden.

* Aangeven welke zones vrij gehouden moeten worden (hier mag niet geparkeerd worden en geen goederen worden achter gelaten).

* Verbod op het gebruiken van transportmiddelen voor activiteiten waarvoor zij niet bedoeld zijn (personentransport, gebruiken van niet goedgekeurde hijsmiddelen, boven maximaal hefvermogen/draagvermogen, dieselvoertuigen zonder adequate nafiltering binnen, privévoertuigen/scooters/fietsen in bedrijfsruimtes, steppen met de palletwagen, enzovoorts).

* Maximale rijsnelheden (maximaal 6 km/uur binnen en 12 km/uur buiten).